SharePoint
Liên kết web
 
 

TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC PHÒNG, BAN CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

01/03/2016 08:49
(TTCNTT) - Ngày 20/09/2018, Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 161/QĐ-CNTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Hành chính, Tổng hợp.

I - Phòng Hành chính, Tổng hợp 

Vị trí và chức năng

Phòng Hành chính, Tổng hợp thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin có chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc quản lý, thực hiện công tác tổ chức cán bộ, tổng hợp, theo dõi, điều phối hoạt động của các phòng ban, đơn vị; thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Hành chính, Tổng hợp được chia thành các mảng công việc như sau:

1. Tổ chức,  hành chính

1.1. Chủ trì, phối hợp xây dựng, trình Giám đốc ban hành quyết định quy định chức năng,  nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, ban, đơn vị; đề xuất, kiến nghị, các biện pháp, giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm.

1.2. Tham mưu, giúp Giám đốc quản lý, thực hiện công tác cán bộ theo phân cấp  của Bộ và theo quy định của pháp luật; thực hiện các thủ tục hành chính giải quyết chế độ chính sách và các chế độ bảo hiểm đối với cán bộ thuộc Trung tâm theo đúng quy định.

1.3. Tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật; giúp việc cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy về công tác Đảng.

1.4. Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chuyên môn của các phòng, ban, đơn vị nhằm phục vụ hoạt động quản lý, điều hành của Ban Giám đốc Trung tâm.

1.5. Thực hiện công tác hành chính, văn thư – lưu trữ; rà soát các văn bản đi và đến; quản lý, sử dụng con dấu theo quy chế của Trung tâm và quy định của pháp luật.

1.6. Thực hiện công tác trị sự Báo điện tử Tổ Quốc và các hoạt động báo chí khác theo sự phân công của Giám đốc; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của tổ chức, cá nhân thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ, phân loại và chuyển đến các đơn vị liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

1.7. Thực  hiện hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Trung tâm, tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ, tết, các dịp kỷ niệm trong năm; phối hợp với Công đoàn thực hiện việc hiếu, hỷ, thăm ốm đau.

1.8. Quản trị cơ sở vật chất – kỹ thuật, bảo đảm an ninh, điều kiện làm việc, phương tiện phục vụ chung cho hoạt động của Trung tâm theo quy định.

1.9. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị xây dựng, trình Giám đốc các chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

1.10. Xây dựng, thực hiện báo cáo về công tác tổ  chức cán bộ, hành chính – tổng  hợp, đào tạo, quản trị định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc và cấp có thẩm quyền.

2. Kế hoạch, tài chính

2.1. Tham mưu, giúp Giám đốc xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, dự toán ngân sách hàng năm của Trung tâm.

2.2. Kiểm tra, theo dõi và tổng hợp báo cáo Giám đốc tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao của Trung tâm.

2.3. Xây dựng, trình Giám đốc ban hành các quy định, nội quy, quy chế chi tiêu tài chính và kiểm tra, giám sát việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.4. Thực hiện các nhiệm vụ kế toán theo quy định của Luật kế toán; hướng dẫn; kiểm soát; thực hiện việc thanh toán, quyết toán, thu, chi tài chính, sử dụng kinh phí, lưu trữ tài liệu kế toán của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

2.5. Tham mưu, có ý kiến bằng văn bản, trình Giám đốc tổ chức bộ máy kế toán bao gồm: Tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm công tác kế toán, thủ kho, thủ quỹ và các công tác kế toán khác tại Trung tâm.

2.6 Thực hiện thanh toán tiền lương, tiền công, phụ cấp, công tác phí; tính và nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác theo đúng thời gian và quy định của pháp luật.

2.7. Quản lý tài sản các bộ phận có thu và phân phối kết quả thu theo sự phê duyệt của lãnh đạo Trung tâm; đảm bảo các tiêu chí, thu, nộp ngân sách theo quy định hiện hành.

2.8. Đầu mối triển khai, giám sát việc thực hiện các dự án do Trung tâm làm chủ đầu tư theo sự phân công của Giám đốc; thực hiện các thủ tục giải ngân các dự án đảm bảo tiến độ khi có đủ các hồ sơ theo quy định.

2.9. Theo dõi, kiểm kê tài sản, kiểm quỹ định kỳ theo quy định; tham gia nghiệm thu, tiếp nhận việc mua sắm, sửa chữa tài sản trước khi đưa vào sử dụng.

2.10. Xây dựng, thực hiện báo cáo về công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, quản lý tài sản định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc và cấp có thẩm quyền.

II - Phòng Công nghệ thông tin

Vị trí và chức năng

Phòng Công nghệ thông tin là đơn vị cấp phòng thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin, có chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc tổ chức triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và tin học hóa quản lý hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chương trình, chiến lược, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, hàng năm, các đề án, dự án ứng dụng phát triển công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin trình phê duyệt và tổ chức thực hiện theo sự phân công.

2. Tham mưu, giúp Giám đốc trình Bộ ban hành các chủ trương, chính sách, quyết định, văn bản chỉ đạo hoạt động có liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin của ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin theo quy định.

3. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

a. Tham mưu việc định hướng phát triển công nghệ thông tin và triển khai thực hiện chương trình Chính phủ điện tử của Bộ theo sự phân công của Giám đốc;

b. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin trong ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình;

c. Phối hợp xây dựng và trình Bộ phê duyệt quy chế quản lý công nghệ thông tin của ngành và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

4. Về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin:

a. Tham mưu, giúp Giám đốc về thiết kế, xây dựng hệ thống kỹ thuật tin học phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ theo phân công;

b. Thực hiện quản trị hạ tầng kỹ thuật Cổng thông tin điện tử của Bộ, Báo Điện tử Tổ quốc; làm đầu mối kết nối kỹ thuật công nghệ thông tin đối với các cơ quan, đơn vị thuộc ngành văn hóa, thể thao và du lịch;

c. Phối hợp xây dựng, quản trị và vận hành kỹ thuật máy tính, hệ thống máy chủ…và các hệ thống thông tin thuộc Trung tâm;

d. Tham gia các phương án xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; hướng dẫn triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm duy trì và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ;

e. Xây dựng, phối hợp quản lý, tổ chức vận hành, khai thác hệ thống mạng máy tính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ, quy định pháp luật và phân công của Giám đốc.

5. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ khảo sát, nghiên cứu, điều tra xã hội học các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ.

6. Tham mưu, giúp Giám đốc trong công tác tư vấn, thẩm định các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin; hướng dẫn sử dụng, quản lý các dịch vụ kỹ thuật chữ ký số, chứng thư số; nghiên cứu tích hợp chữ ký số vào các phần mềm triển khai phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

7. Tham mưu và đảm bảo kỹ thuật cho việc cung cấp các dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tổ chức hướng dẫn truy nhập, khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng theo quy định của pháp luật.

8. Phối hợp đào tạo và bồi dưỡng về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo phân công của Giám đốc.

9. Tổ chức nghiên cứu, xây dựng đề tài khoa học thuộc lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin; tham mưu cho Giám đốc, đề xuất ứng dụng các kết quả nghiên cứu phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

10. Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu theo phân công của Giám đốc và quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.

III - Phòng Quản lý hạ tầng và Dữ liệu số

Vị trí và chức năng

Trung tâm Dữ liệu là tổ chức trực thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin, có chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc xây dựng, quản lý, lưu trữ, khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình theo chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đề xuất, lập chương trình, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và hàng năm về việc xây dựng kho cơ sở dữ liệu điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tham mưu trong việc xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong hoạt động quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin quốc gia về ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình theo quy định của pháp luật.

3. Là đầu mối thường trực, chủ trì, cập nhật, tích hợp các hệ thống thông tin dùng chung, chuyên ngành và tổ chức thực hiện khai thác, quản lý và lưu trữ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin trong ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

4. Phối hợp, hợp tác, trao đổi với các đơn vị thuộc Bộ trong việc xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình theo các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin và công nghiệp nội dung số Việt Nam.

5. Cung cấp các sản phẩm dưới dạng dữ liệu, tư liệu phục vụ cho dịch vụ có thu theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho phép.

6. Thực hiện hợp tác, trao đổi quốc tế trong việc xây dựng, lưu trữ, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu sau khi đã được phê duyệt.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin phân công.

IV - Phòng Thông tin và Truyền thông 

Vị trí và chức năng

Phòng Thông tin, truyền thông và Quan hệ Công chúng là đơn vị cấp phòng thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin, có chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc tổ chức thực hiện hoạt động thông tin, truyền thông phục vụ công tác giới thiệu và quảng bá các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu, đề xuất Giám đốc ban hành nội dung chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về thông tin và truyền thông liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và tổ chức thực hiện theo sự phân công của Giám đốc.

2. Quản lý, tổ chức, vận hành nội dung Trang thông tin điện tử CINET tiếng Việt và tiếng Anh, Bản tin tham khảo Đặc biệt, Bản tin tham khảo Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quốc tế và các loại hình thông tin khác phục vụ công tác quản lý  Nhà nước của Bộ.

3. Tổ chức nội dung tuyên truyền về các chuyên đề và sự kiện thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

4. Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và quy định của pháp luật.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.

V - Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh

Vị trí và chức năng

Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức trực thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin, bao gồm cả bộ phận đại diện Báo Điện tử Tổ Quốc có chức năng giúp Giám đốc triển khai các hoạt động của Trung tâm, thực hiện công tác báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Giám đốc chương trình, kế hoạch hoạt động ngắn hạn, hàng năm của Văn phòng Đại diện về phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Thực hiện các đề án, dự án nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin theo chương trình, kế hoạch của Trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

3. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Báo Điện tử Tổ Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam theo sự phân công của Giám Đốc.

4. Xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, trao đổi thông tin, mở rộng thị trường, khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam căn cứ vào chương trình, kế hoạch đã được Giám đốc phê duyệt.

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc và theo quy định.

6. Quản lý tài chính, công sản của Văn phòng Đại diện theo đúng quy định pháp luật.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây