SharePoint

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

01/03/2023 10:49
CĐS- Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương vừa ký Quyết định số 424/QÐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023.

Kế hoạch đuợc ban hành nhằm đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo yêu cầu của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số hàng năm, đồng thời làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2023.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ cụ thể, gồm: Tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số;  Triển khai Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo yêu cầu của Chính phủ và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Thông tin và Truyền thông; Rà soát các thủ tục hành chính và các điều kiện bảo đảm để cung cấp trực tuyến mức độ toàn trình (theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng) với các thủ tục hành chính đủ điều kiện tới người dân và doanh nghiệp.

Cũng trong năm 2023, tiếp tục triển khai nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch; nền tảng bảo tàng số theo hướng dẫn của Chính phủ; Nghiên cứu triển khai các nền tảng dùng chung phục vụ chương trình chuyển đổi số tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng và triển khai ứng dụng hiệu quả Nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp bộ nhằm lưu trữ tập trung, tổng hợp, phân tích, xử lý dữ liệu từ các nguồn khác nhau phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ.

Đồng thời tập trung xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng dữ liệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Triển khai khảo sát, đánh giá hiện trạng dữ liệu tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Triển khai quản trị dữ liệu, xây dựng hạ tầng dữ liệu bền vững làm nền tảng cho chuyển đổi số. Phát triển tài nguyên dữ liệu số phục vụ quản lý, chỉ đạo điều hành và chuyển đổi số tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thực hiện kết nối, chia sẻ hiệu quả dữ liệu giữa các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL và giữa Bộ VHTTDL với Chính phủ thông qua các Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ (LGSP) và Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP); Khai thác triệt để thông tin, dữ liệu đã có từ các cơ sở dữ liệu quốc gia (cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp,…) và cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu tuân thủ theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Triển khai các giải pháp phòng, chống mã độc tập trung, kết nối chia sẻ thông tin với hệ thống tập trung về an toàn thông tin theo quy định.

Ngoài ra, chú trọng bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về chuyển đổi số, trong đó chú trọng bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu để ra quyết định và hoạch định chính sách; kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin.

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số theo Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 và Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021- 2025 bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ;  Nghiên cứu, cập nhật và thực hiện lồng ghép nội dung chuyển đổi số trong xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm và các chương trình, dự án, công trình thuộc lĩnh vực được Bộ phân công quản lý; Thường xuyên cập nhật, phổ biến định kỳ các nội dung chuyển đổi của Bộ VHTTDL tại đơn vị mình.

Cũng theo kế hoạch, Văn phòng Bộ được phân công phổ biến và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị truyền thông, báo chí của Bộ tuyên truyền hiệu quả về triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 và Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số theo Kế hoạch; Tthực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và Tổ giúp việc, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của Bộ và phối hợp, đôn đốc, tham mưu Lãnh đạo Bộ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong năm 2023 tại từng đơn vị./.

Tuấn Minh

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây